Saturday, July 27, 2013

黃昏下的彈彈人。

 
雖然張相唔係講fashion. 但好老土咁好想同你分亨五月土耳其旅行: 攝於棉花堡黃昏 -- by Maban
___________________________________________
 
*不講時裝,我只想問,這張照片拍了多少次?有沒有跳到腳斷?!